De Vakantie Assistent

Huisregels

Huisregels bij inzet vakantie-assistent.
 

 1. De Algemene voorwaarden zoals deze bij de KvK zijn gedeponeerd zijn op van toepassing op alle afspraken tussen klant en Vakantie-assistent
 2. Elke opdracht wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.
  Bij doorlopende opdrachten wordt eens per jaar een nieuwe overeenkomst voor de duur van het lopend jaar ingevuld en ondertekend.
 3. Door het ondertekenen van de opdrachtovereenkomst gaat u er mee akkoord dat de Vakantie-assistent, voor zover nodig voor de uitvoering van haar werk, uw persoonlijke gegevens opslaat en gebruikt voor haar administratie.
 4. Last-minute aanvragen (vertrek binnen 7 dagen na aanvraag) kunnen alleen worden gehonoreerd na vooruitbetaling via een betaalverzoek. Restitutie is niet mogelijk 
 5. Als u ons bericht stuurt dat u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van de Vakantie-assistent, zijn wij gehouden uw persoonlijke gegevens uit onze bestanden te verwijderen.
 6. Tijdens het intakegesprek worden afspraken gemaakt over te verrichten werkzaamheden, het tarief, het aantal kilometers en eventuele reistijd die in rekening gebracht wordt.
 7. De vakantie-assistent is in principe niet bereikbaar tussen 20 uur en 8 uur. 
 8. Een oppasperiode bestaat altijd uit aaneengesloten dagen. Bezoeken om de dag zijn, in het belang van uw huisdier, in principe niet mogelijk. Het eerste oppasbezoek zal binnen 12 uur na uw vertrek plaatsvinden. Tussen het laatste bezoek van de Vakantie-assistent en uw thuiskomst mag – in het belang van uw huisdier- maximaal 12 uur verschil zitten.
 9. Het mogelijk inschakelen van derden voor de verzorging van uw huisdier, in combinatie met  het afnemen van diensten van de Vakantie-assistent, dient u vóóraf met de Vakantie-assistent te bespreken. In principe is de Vakantie-assistent altijd aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de verzorging van uw huisdier.
 10. Mocht u op vakantie gaan en de zorg voor uw huisdier aan derden overlaten, dan kan er alleen in incidentele gevallen toch een beroep op de Vakantie-assistent worden gedaan. Voorwaarde is wel dat u de Vakantie-assistent voor uw vertrek op de hoogte brengt van uw afwezigheid en de mogelijke vraag om dienstverlening onzerzijds vooraf met ons bespreekt.
 11. Voor vertrek legt u voor de Vakantie-assistent de volgende zaken klaar:
  - instructies op papier over voeding, eventuele medicijnen en andere nuttige informatie zoals telefoonnummer voor noodgevallen, een reservesleuteladres,
  - het dierenpaspoort met daarin € 100 voor noodgevallen plus informatie over datum en laatst gegeven middel tegen vlooien
  - voldoende voer, medicijnen en verzorgingsbenodigdheden- minimaal één schone handdoek, theedoek, vaatdoek en afwasmiddel
  - een pak hygiënische doekjes om knoppen en deurklinken te ontsmetten
  - u zorgt dat de woning voor vertrek is gestofzuigd en behandeld tegen vlooien
  Daarnaast verzoeken wij u te zorgen voor: 
  - handzame pakken grit (dus geen 20 kg) in de keuken of bij de kattenbak
  - benodigdheden voor verzorging op aanrecht of in bijkeuken staan
  - de kattenbak op de begane grond staat en niet op de etage of zolder
  - géén krantenpapier onder in de kattenbak ligt
  - een kattenbakschepje  en goed klontvormend grit,
  - voldoende plastic zakjes om het grit in af te voeren
  - schone afvalbakken in huis 
  - geen etensresten of fruit in huis
 12. Werkzaamheden in tuin zoals sproeien of buitenplanten water geven geschieden op declaratiebasis.
 13. De dag van beoogde terugkeer meldt u ons (via sms, mail of WhatsApp) hoe laat u thuis denkt te komen. Zolang wij geen bericht van u hebben ontvangen behouden wij ons het recht voor uw dier dan toch nog op onze dagelijkse ronde te bezoeken. Eventuele extra kosten worden in rekening gebracht.
 14. Keert u onverhoopt eerder terug dan afgesproken: de afgesproken termijn wordt altijd in rekening gebracht en dient ook betaald te worden.
 15. Wilt u langer dan in eerste instantie is afgesproken, van onze diensten gebruik maken, neem dan zo snel mogelijk via sms, mail of telefoon contact met ons op.
 16. Mochten wij de gemaakte afspraken niet na kunnen komen, dan zullen wij- in overleg met u - alles in het werk stellen, een betrouwbare vervanger in te schakelen.
 17. Voor ontvangst van sleutels wordt door beide partijen een sleutelverklaring getekend. De sleutels worden na ontvangst van de betaling, teruggegeven aan de klant. U dient altijd de goede ontvangst van de sleutels aan ons te bevestigen. Desgewenst kunnen wij uw sleutels in bewaring nemen tot nader order.
 18. De Vakantie-assistent is niet aansprakelijk voor ziekte of overlijden van uw huisdier, noch voor door uw huisdier aangerichte schade, of schade aan de woning, door inbraak of niet goed functionerende apparatuur.
 19. De Vakantie-assistent zal zich als een goed huisvader gedragen en de overeengekomen taken uitvoeren zoals afgesproken. Mochten zich problemen voordoen tijdens afwezigheid van de bewoners, dan zal de Vakantie-assistent hierover contact met u opnemen dan wel naar eigen inzicht proberen deze problemen op te lossen.
 20. De Vakantie-assistent zal altijd de nodige vertrouwelijkheid in acht nemen
 21. Bij annulering minder dan 10 dagen voor vertrek kan 25 % van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden
 22. U ontvangt altijd een factuur.
 23. Betaling dient altijd per bank te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, dan wel direct via een betaalverzoek.
 24. Bent u niet tevreden, heeft u klachten, neem dan contact met ons op. Dat ontslaat u echter nooit van betaling.


Neem contact op met de Vakantie-assistent!