De Vakantie Assistent

Disclaimer

Disclaimer en copyright
Het doel van deze website is u algemene informatie te geven. Voor een persoonlijk en op uw situatie van toepassing zijnde adviesverzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Auteurs- en beeldrecht/copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets op deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vakantie-assistent. Copyrights van tekst en beeld berusten bij De Vakantie-assistent.

Juridische aansprakelijkheid
informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor juistheid en volledigheid van informatie kan niet worden ingestaan. De Vakantie-assistent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet toegankelijk zijn van informatie, onjuistheden in gegevens, verouderde informatie of het niet naar behoren functioneren van de website. Aan de op de website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar websites, anders dan die van De Vakantie-assistent dienen slechts ter informatie. Wij hebben geen enkele bemoeienis met de inhoud en de vorm van deze sites. Wij geven geen enkele garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de informatie en de toegankelijkheid van de desbetreffende websites. Zonder vooraf verkregen toestemming van De Vakantie-assistent is het niet toegestaan een hyperlink naar onze website op te nemen.

Algemene voorwaarden 
Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Toepasselijk recht
Op deze website en het gebruik daarvan is het Nederlands Recht van toepassing.

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, zal dat gebeuren in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Gebruik van deze website betekent dat u notitie hebt genomen van bovenstaande en dat u bovenstaande accepteert.


Neem contact op met de Vakantie-assistent!