info@vakantie-assistent.nl
03 16 24 08 23
06 22 31 93 08
De Vakantie Assistent

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Vakantie-assistent

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: De Vakantie-assistent of door haar geaccepteerde assistenten.
Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer
Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Artikel 2 Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, afspraken, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
2. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.
3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Vakantie-assistent, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Vakantie-assistent en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Afspraken
1. Afspraken met De Vakantie-assistent zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
2. De gemaakte afspraken worden door opdrachtgever en opdrachtnemer voor akkoord getekend en per mail naar De Vakantie-assistent gezonden. Bij het niet beschikken over een e-mailadres kan een getekend exemplaar van de gemaakte afspraak per post worden verzonden naar De Vakantie-assistent.
3. Waar niet vooraf kan worden aangegeven hoeveel de tijdinvestering door opdrachtnemer zal bedragen wordt dit duidelijk in de afspraken vermeld. Opdrachtnemer zal door middel van opgave van gewerkte uren verantwoording afleggen aan de opdrachtgever die op zijn beurt de gemaakte uren op declaratiebasis zal vergoeden volgens het vooraf bepaalde uurtarief.
4. Gemaakte afspraken en prijsafspraken gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5. Indien De Vakantie-assistent niet beschikbaar is, kan De Vakantie-assistent op verzoek van opdrachtgever bemiddeling naar een derde plaatsvinden. Aan deze bemiddeling zijn kosten verbonden.

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, sleutels, adressen en telefoonnummers, informatie en contactadressen die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer tekent voor ontvangst van genoemde goederen.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de opdrachtgever doen.
3. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
4. De Vakantie-assistent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
5. De Vakantie-assistent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens
6. Indien door De Vakantie-assistent of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die vakantie-assistenten in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk
1. Afspraken kunnen alleen worden gewijzigd indien deze door de opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn gemeld en opdrachtnemer zowel mondeling als ook per e-mail zijn akkoord heeft gegeven én deze De Vakantie-assistent hiervan per e-mail dan wel telefonisch in kennis heeft gesteld.
2. Indien opdrachtnemer tijdens zijn inzet constateert dat het afgesproken werk niet goed kan worden uitgevoerd door gewijzigde huishoudelijke omstandigheden, op het gebied van gezondheid van het te verzorgen huisdier, hygiëne of veiligheid, staat het de opdrachtnemer vrij, binnen redelijke grenzen, het geconstateerde probleem naar eigen inzicht op te lossen.
Opdrachtnemer zal opdrachtgever over de gewijzigde omstandigheden informeren en de extra inzet van opdrachtnemer zal door opdrachtgever worden vergoed.
3. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
4. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal De Vakantie-assistent in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Vakantie-assistent is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Het is opdrachtgever niet toegestaan buiten De Vakantie-assistent om, meerwerk met assistenten af te spreken.

Artikel 7 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is.
2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
3. Komt de opdrachtgever eerder dan afgesproken terug dan dient hij opdrachtnemer en De Vakantie-assistent hierover tijdig te informeren en schadeloos te stellen.

Artikel 8 Tarieven
1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief vastgesteld aan de hand van een uurtarief.
2. De Vakantie-assistent draagt zorg voor de facturering, op basis van de door opdrachtnemer verstrekte gegevens.
3. Opdrachtgever betaalt De Vakantie-assistent per opdracht een jaarlijks opnieuw vast te stellen bedrag voor bemiddelings- en administratiekosten.
4. Eventueel te declareren kilometers a € 0,20 per kilometer worden tijdens het intakegesprek door opdrachtnemer aan opdrachtgever gemeld en gespecificeerd op de eindfactuur opgenomen.
5. Voor alle afspraken geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht.
6. Als bij het intakegesprek door opdrachtnemer geen tijdsinvestering kan worden aangegeven wordt de totaal gewerkte tijd middels een gespecificeerd urenoverzicht bij de factuur gevoegd.
7. Opdrachtnemer kan opdrachtgever vragen om een voorschot op het te betalen bedrag ter bevestiging van gemaakte afspraken. Dit voorschot zal door De Vakantie-assistent in mindering worden gebracht op de uiteindelijke factuur.
8. Alle bedragen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en De Vakantie-assistent anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van
de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en van rechtswege in verzuim. De Vakantie-assistent heeft vanaf verzuim het recht de wettelijke rente in rekening te brengen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. Voorts is de Vakantie-assistent gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen 15 % over de hoofdsom met een minimum van € 40,- .
3. De Vakantie-assistent heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Vakantie-assistent kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De Vakantie-assistent kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
4. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 10 Onderzoek, reclames en klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen een week na factuurdatum, doch uiterlijk binnen twee weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan De Vakantie-assistent. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Vakantie-assistent in staat is adequaat te reageren.
2. Klachten over de verrichtte werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11 Opzegging en annulering
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen.
2. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigd te worden aan De Vakantie-assistent.
3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft de opdrachtnemer recht op compensatie van het afgesproken werk. Opdrachtnemer zal de afgesproken periode dan ook volledig in rekening brengen.
4. Bij annulering van gemaakte afspraken minder dan 10 dagen voor vertrek zal 50 % van de afgesproken te verwachten totaalsom in rekening worden gebracht, met dien verstande dat voor weersafhankelijk werk twee uur in rekening wordt gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen binnen de geldende termijn van 2 weken na factuurdatum.
5. Bij annulering van gemaakte afspraken  tussen 1 maand en 10 dagen voor vertrek zal 25 % van de afgesproken te verwachten totaalsom in rekening worden gebracht, met dien verstande dat voor weersafhankelijk werk één uur in rekening wordt gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen binnen de geldende termijn van 2 weken na factuurdatum.
6. Indien opdrachtgever eerder terugkomt dan de afgesproken termijn waarvoor de Vakantie-assistent is ingehuurd, is opdrachtgever gehouden deze afgesproken dagen te betalen. De Vakantie-assistent zal deze dagen dan ook in rekening brengen.
7. Indien afgesproken werkzaamheden door oorzaken van buitenaf niet kunnen worden uitgevoerd, zal De Vakantie-assistent het afgesproken tarief en kilometervergoeding wel in rekening brengen

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
1. De Vakantie-assistent is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
a. opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
b. opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is De Vakantie-assistent bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Vakantie-assistent op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Vakantie-assistent de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
4. De Vakantie-assistent behoudt steeds het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht zaken aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld is opdrachtnemer gehouden het geleverde te retourneren.
2. Opdrachtgever tekent een ontvangstbevestiging voor de goederen die opdrachtnemer aan hem retourneert en omgekeerd, tenzij de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever op welke wijze dan ook ontstaan of op indirecte schade en gevolgschade.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor falende apparatuur van de opdrachtgever waarvan opdrachtnemer gebruik maakt tijdens de overeengekomen werkzaamheden.
5. Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade die opdrachtnemer oploopt door agressieve huisdieren en/of gedragingen van onhandelbare huisdieren, dan wel voor schade veroorzaakt door ondeuglijke apparatuur of bouwkundige constructies.

Artikel 15 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, die niet zijn voorzien, en waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Vakantie-assistent, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
2. Opdrachtnemer verplicht zich om bij het niet kunnen nakomen van zijn verplichtingen er voor zorg te dragen dat de afgesproken werkzaamheden door derden worden uitgevoerd.
3. Opdrachtnemer zal indien mogelijk een achterwacht aanwijzen die in voorkomende gevallen van overmacht zoals extreme weersomstandigheden of onverwachte uitval door ernstige ziekte de taken van De Vakantie-assistent kan overnemen.
4. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Vakantie-assistent gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

 

Artikel 16 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Vakantie-assistent gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en De Vakantie-assistent zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan

wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Vakantie-assistent niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Geschillen en toepasselijk recht
1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.
3. Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Artikel 18 Wijzigingen
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.


Neem contact op met de Vakantie-assistent!