De Vakantie Assistent

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Vakantie-assistent

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: De Vakantie-assistent of door haar geaccepteerde assistenten, genaamd de Vakantie-assistent

Opdrachtgever: de wederpartij van De Vakantie-assistent, genaamd klant

Opdracht: de in onderling overleg tussen klant en De Vakantie-assistent te bepalen werkzaamheden die door De Vakantie-assistent verricht zullen worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.
Huisregels: de door de Vakantie-assistent jaarlijks – op basis van opgedane ervaringen- bijgestelde regels voor een goed verloop van de inzet.

 

Artikel 2 Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, afspraken, werkzaamheden, huisregels, opdrachten en overeenkomsten tussen De Vakantie-assistent en klant, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Standaardvoorwaarden van de klant gelden uitsluitend wanneer deze door De Vakantie-assistent zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Vakantie-assistent, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Vakantie-assistent en klant zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Afspraken
1. Afspraken met De Vakantie-assistent zijn gebaseerd op de informatie die door de klant is verstrekt. De klant staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt. Klant zal zich houden aan de huisregels van de Vakantie-assistent.

2. De gemaakte afspraken worden door klant en De Vakantie-assistent voor akkoord getekend. Beide partijen ontvangen hiervan een digitale kopie.

3. Waar niet vooraf kan worden aangegeven hoe groot de tijdsinvestering door De Vakantie-assistent zal bedragen, wordt dit duidelijk in de afspraken vermeld. De Vakantie-assistent factureert deze door middel van opgave van gewerkte uren. Klant zal op zijn beurt declaratie van gewerkte uren vergoeden volgens het vooraf bepaalde uurtarief.

4. Gemaakte afspraken en prijsafspraken gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. Indien De Vakantie-assistent niet beschikbaar is, kan De Vakantie-assistent op verzoek van klant bemiddeling naar een derde plaatsvinden. Aan deze bemiddeling kunnen kosten zijn verbonden.

6. Last minute aanvragen (minder dan 7 dagen voor vertrek) kunnen alleen worden gehonoreerd na ontvangst betaling via betaalverzoek. Restitutie is niet mogelijk.

 

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

De klant verstrekt De Vakantie-assistent tijdig alle informatie zoals in de huisregels genoemd plus alle sleutels en eventuele codes die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. De Vakantie-assistent tekent voor ontvangst van genoemde goederen. Klant zal te allen tijde de huisregels van de Vakantie-assistent in acht nemen.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
1. De Vakantie-assistent voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft De Vakantie-assistent het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. De Vakantie-assistent zal dit in overleg met de klant doen.

3. De Vakantie-assistent verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

4. De Vakantie-assistent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met klant zijn aangegaan.
5. De Vakantie-assistent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Vakantie-assistent is uitgegaan van door klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens

6. Indien door De Vakantie-assistent of door De Vakantie-assistent ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van klant of een door klant aangewezen locatie, draagt klant kosteloos zorg voor de door die vakantie-assistenten in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk

1. Afspraken kunnen alleen worden gewijzigd indien deze door de klant aan De Vakantie-assistent zijn gemeld en De Vakantie-assistent zowel mondeling als ook per e-mail zijn akkoord heeft gegeven

2. Indien De Vakantie-assistent tijdens zijn inzet constateert dat het afgesproken werk niet goed kan worden uitgevoerd door gewijzigde huishoudelijke omstandigheden, op het gebied van gezondheid van het te verzorgen huisdier, hygiëne of veiligheid, staat het De Vakantie-assistent vrij, binnen redelijke grenzen, het geconstateerde probleem naar eigen inzicht op te lossen.

3. De Vakantie-assistent zal klant over de gewijzigde omstandigheden informeren en de extra inzet van De Vakantie-assistent zal door klant worden vergoed.

4. De klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
5. Indien door toedoen van klant tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal De Vakantie-assistent in overleg met de klant de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de klant in rekening worden gebracht. De Vakantie-assistent is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de klant in rekening te brengen.

5. Het is klant niet toegestaan buiten De Vakantie-assistent om, meerwerk met derden af te spreken.
 

Artikel 7 Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De opdracht tussen De Vakantie-assistent en klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is.

2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

3. Komt de klant eerder dan afgesproken terug dan dient hij De Vakantie-assistent en De Vakantie-assistent hierover tijdig te informeren en schadeloos te stellen. De betalingsverplichting voor de inzet van de Vakantie-assistent geldt altijd voor de afgesproken periode.

 

Artikel 8 Tarieven
1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief vastgesteld aan de hand van een bezoektarief.

2. De Vakantie-assistent draagt zorg voor de facturering, op basis van de door de klant verstrekte gegevens.

3. Klant betaalt De Vakantie-assistent per opdracht een jaarlijks opnieuw vast te stellen bedrag voor bemiddelings- en administratiekosten.

4. Eventueel te declareren kilometers a € 0,20 per kilometer worden tijdens het intakegesprek door De Vakantie-assistent aan klant gemeld en gespecificeerd op de eindfactuur opgenomen.

5. Voor alle afspraken geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd en gereden kilometers in rekening wordt gebracht.

6. Als bij het intakegesprek door De Vakantie-assistent geen tijdsinvestering kan worden aangegeven wordt de totaal gewerkte tijd middels een gespecificeerd urenoverzicht bij de factuur gevoegd.

7. De Vakantie-assistent kan klant vragen om een voorschot op het te betalen bedrag ter bevestiging van gemaakte afspraken. Dit voorschot zal door De Vakantie-assistent in mindering worden gebracht op de uiteindelijke factuur.

8. Alle bedragen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege

 

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te geschieden middels een betaalverzoek dan wel binnen een week na de factuurdatum, tenzij door de klant en De Vakantie-assistent anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Na de vervaldatum is de klant in gebreke en van rechtswege in verzuim. De Vakantie-assistent heeft vanaf verzuim het recht de wettelijke rente in rekening te brengen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat klant in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. Voorts is de Vakantie-assistent gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen 15 % over de hoofdsom met een minimum van € 40,-

3. De Vakantie-assistent heeft het recht de door klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Vakantie-assistent kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De Vakantie-assistent kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

4. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de klant, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de klant, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
 

Artikel 10 Onderzoek, reclames en klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant binnen een week na factuurdatum, doch uiterlijk binnen twee weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan De Vakantie-assistent. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Vakantie-assistent in staat is adequaat te reageren.
2. Klachten over de verrichtte werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 11 Opzegging en annulering
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen.
2. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigd te worden aan De Vakantie-assistent.

3. Bij voortijdige beëindiging door klant heeft De Vakantie-assistent recht op compensatie van het afgesproken werk. De Vakantie-assistent zal de afgesproken periode dan ook volledig in rekening brengen.

4. Bij annulering van gemaakte afspraken minder dan 10 dagen voor vertrek zal 25 % van afgesproken totaalsom in rekening worden gebracht. Klant is gehouden deze factuur te voldoen binnen de geldende termijn van 2 weken na factuurdatum, dan wel via een betaalverzoek.

5. Indien klant eerder terugkomt dan de afgesproken termijn waarvoor de Vakantie-assistent is ingehuurd, is klant gehouden de afgesproken dagen te betalen. De Vakantie-assistent zal deze dagen dan ook in rekening brengen.

6. Indien afgesproken werkzaamheden door oorzaken van buitenaf niet kunnen worden uitgevoerd, zal De Vakantie-assistent het afgesproken tarief en kilometervergoeding wel in rekening brengen

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding      
1. De Vakantie-assistent is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:

a. klant de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.

b. klant bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is De Vakantie-assistent bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Vakantie-assistent op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien De Vakantie-assistent de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
4. De Vakantie-assistent behoudt steeds het recht op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien klant voor de uitvoering van de opdracht zaken aan De Vakantie-assistent ter beschikking heeft gesteld is De Vakantie-assistent gehouden- na ontvangst van het hem toekomende bedrag voor verleende diensten, de geleverde sleutels en andere in bruikleen verschafte middelen te retourneren.

2. Klant tekent een ontvangstbevestiging voor de goederen die De Vakantie-assistent aan hem retourneert en omgekeerd, tenzij de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. Voor elke door De Vakantie-assistent aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. De Vakantie-assistent kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. De Vakantie-assistent is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
2. Indien De Vakantie-assistent aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van De Vakantie-assistent in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van klant op welke wijze dan ook ontstaan of op indirecte schade en gevolgschade.
4. De Vakantie-assistent is niet aansprakelijk voor falende apparatuur van de klant waarvan De Vakantie-assistent gebruik maakt tijdens de overeengekomen werkzaamheden.

5. Klant is te allen tijde aansprakelijk voor schade die De Vakantie-assistent oploopt door agressieve huisdieren en/of gedragingen van onhandelbare huisdieren, dan wel voor schade die Vakantie-assistent oploopt door insluipers of inbrekers, ondeugdelijke apparatuur of bouwkundige constructies
6. De Vakantie-assistent is nimmer aansprakelijk voor schade aan de woning, door inbraak of pogingen tot inbraak gedurende de periode dat Vakantie-assistent belast is met de zorg voor huisdier en of huis.

 

Artikel 15 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, die niet zijn voorzien, en waarop De Vakantie-assistent geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Vakantie-assistent niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Vakantie-assistent, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
2. De Vakantie-assistent verplicht zich om bij het niet kunnen nakomen van zijn verplichtingen er voor zorg te dragen dat de afgesproken werkzaamheden door derden worden uitgevoerd.
3. De Vakantie-assistent zal indien mogelijk een achterwacht aanwijzen die in voorkomende gevallen van overmacht zoals extreme weersomstandigheden of onverwachte uitval door ernstige ziekte de taken van De Vakantie-assistent kan overnemen.

4. Voor zover De Vakantie-assistent ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Vakantie-assistent gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

 

Artikel 16 Geheimhouding en privacybescherming
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Vakantie-assistent gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en De Vakantie-assistent zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Vakantie-assistent niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3. De Vakantie-assistent zal persoonlijke gegevens van klant alleen gebruiken voor de uitvoering van haar werkzaamheden en het voeren van haar administratie.

 

Artikel 17 Geschillen en toepasselijk recht
1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

3. Op elke opdracht tussen De Vakantie-assistent en de klant is Nederlands recht van toepassing; ook indien klant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

 

Artikel 18 Wijzigingen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.


Neem contact op met de Vakantie-assistent!